Quiz-fasit Trygg Trafikk

Spørsmål 1

Kan du som kjører sykkel lovlig benytte sykkelfelt som ligger på venstre side av denne vegen?Svar: Det er ikke tillatt å sykle mot kjøreretningen. 

Begrunnelse:

Sykkelfeltet defineres som en del av kjørebanen og det er ikke tillatt å sykle mot kjøreretningen. I trafikkreglenes § 4.1 står det: «Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen.»

På samme måte som de som kjører bil og motorsykkel heller ikke kan kjøre mot kjøreretningen, gjelder dette også for syklister. Sykkel er definert som et kjøretøy, og i dette tilfellet har den som kjører sykkel et eget kjørefelt til disposisjon.
Spørsmål 2

Gjelder dette skiltet for deg som sykler? 

Svar: Ja det gjelder for alle typer kjøretøy som kjører på veien skiltet gjelder for, også for den som kjører sykkel. 

Begrunnelse: 

Skiltforskriftene skilt nr. 366 Fartsgrensesone.
«Skiltet angir grense for område hvor det gjelder forbud mot kjøring med større fart enn angitt antall km/t.»

Som syklist må du forholde deg til alle skiltreglene, også skiltene som viser høyeste tillat fart. For de fleste av oss blir det bare aktuelt i tettbygd strøk. Alle skilter langs veien gjelder for syklende, med unntak av de som gjelder for spesielle kjøretøygruppe.
Spørsmål 3

Hvem har vikeplikt i denne situasjonen?

Syklist kjører ønsker foreta venstresving i et vanlig veikryss og en møtende bilist skal kjøre rett frem.

Svar: Syklisten. 

Begrunnelse:

Sykkel er et kjøretøy, og må rette seg etter trafikkreglene som gjelder for veien de kjører på, dette gjelder også for vikeplikten. Det er samme vikepliktsregler for de som kjører sykkel som for de som kjører bil, med noen unntak dersom du kjører sykkel på gang- og sykkelveg.

For mer informasjon, se trafikkreglene § 7 om vikeplikt.


Spørsmål 4

Hvem har vikeplikt i denne situasjonen?

Svar: Syklist har vikeplikt når han sykler i gangfeltet. 

Begrunnelse:

Trafikkreglene har gitt gående beskyttelse av lovverket nå de krysser gata på gangfelt, dette gjelder ikke de som kjører sykkel.

  1. §9.2. «Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for gående.»

Kjørende, i dette tilfellet syklisten, må forholde seg til denne paragrafen.

       2. § 7.4, 2 ledd «Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen».


Spørsmål 5

Du innhenter en bilrekke som kjører svært sakte, er det tillatt å sykle forbi til høyre for bilene? 


Svar: Ja, men det kan medføre høy risiko for deg som syklist, hold moderat fart og om mulig få øyekontakt med de du kjører forbi.

Begrunnelse:

Trafikkreglene §18.1 «Syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel».

Trafikkreglene §12.1 bokstav d.» Kjørende i kjørefelt som er forbeholdt bestemte trafikanter, kan kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt».

Spørsmål 6

Hvilken side av gang- og sykkelvegene skal du sykle?

Svar: Høyre side. 

Begrunnelse:
Trafikkreglene § 5.1 : 

«Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen.» 

 «Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn, kan kjøres på vegens høyre skulder.»

 Dette gjelder også for syklende på gang- og sykkelveg.

Spørsmål 7

Er det tillatt å sykle i gågate?Svar: Ja, men bare i gangfart 

Begrunnelse: 
Her gjelder samme regler som på fortau, og gående har fortrinnsrett. Loven sier i Trafikkreglenes § 13.3. «På gågate eller gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart.»


Spørsmål 8

Du skal rett frem i veikrysset, innhenter en lastebil som er stoppet i foran veikrysset, du ser at blinklyset på lastebilen står på til høyre: Hva bør du gjøre?

Svar: Det er lastebilsjåføren som har vikeplikt for deg når han vil svinge, men du bør stoppe bak lastebilen og vente til han har kjørt ut av krysset.

Begrunnelse:

§ 7.3. «Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder»

Det er lastebilsjåføren som har vikeplikt for deg når han vil svinge. Men det er stor risiko for at du forsvinner i lastebilens blindsone, derfor bør du av sikkerhetsmessige hensyn stoppe bak lastebilen og vente til han har kjørt ut av krysset. Dette er en høyrisiko situasjon for alvorlig skade på syklister. 


Spørsmål 9

Hvilke skade vil en sykkelhjelm beskytte mot?

Svar: over 60 – 80 prosent beskyttelse mot hodeskader. 

Begrunnelse:
Det fins ikke noe sikkerhetsutstyr som gir 100% beskyttelse, men sykkelhjelmen gir god beskyttelse mot hodeskader, som er en av de alvorligste skadetypene syklister utsettes for. 


Spørsmål 10

Hvilken side av vegen skal syklist benytte på vanlig gate eller landvei? 

Svar: Bare tillat å sykle på høyre side i fartsretningen. 

Begrunnelse:

Trafikkreglene §4.3 andre ledd: «Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen»

Trafikkreglene § 5.1 «Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen». 

En sykkel er et kjøretøy og må rette seg etter trafikkreglene beregnet for kjørende trafikk. Dersom du triller sykkelen er du å regne for gående, da kan du velge hvilken side du vil benytte.

Powered by: Bloc